TEMATSKE OBLASTI KONFERENCIJEMaterijali i oblikovanje proizvoda. Optimizacija i konstrukcija proizvoda. Brza izrada prototipova. Proizvodne tehnologije i procesi prerade metala, polimera i kompozita. Inženjerstvo površina. Obradni i prozvodni sistemi. Inteligentni proizvodni sistemi. Održavanje, dijagnostika i monitoring proizvodnih sistema. Automatizacija fleksibilnih proizvodnih sistema i robotika. Modeliranje, simuliranje i optimizacija. CAD, CAM, CAPP, CAQ, CIM.


Konvencionalni i novi materijali. Proizvodni programi, dizajn i trendovi razvoja. Tehnologije i tehnološki procesi. Organizacioni modeli. Menadžment. Kontrola kvaliteta. Kooperacija u proizvodnji i plasman na tržištu.


Elektroenergetika : proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije. Elektroindustrija : proizvodnja i održavanje el. strojeva i aparata, procesna industrija, regulacija i automatizacija, mjerna tehnika. Radio i telekomunikacije : stabilna komunikacijska mreža i sistemi, mobilna komunikacijska mreža i sistemi, prijenos putem satelita, optičke komunikacije.


Materijali i projektovanje konstrukcija. Proizvodne tehnologije. Infrastruktura građevinskih objekata. Logistika i organizacija građenja. Kvalitet i ispitivanje građevinskih konstrukcija i materijala.


Materijali, oblikovanje i razvoj tekstilnih i odjevnih proizvoda. Tehnologije i procesi proizvodnje. Informacioni sistemi. Inteligentni proizvodni procesi. Kontrola kvaliteta i ISO norme. Antropometrija i sistemi odjevnih veličina. Trendovi razvoja.


Materijali, oblikovanje i razvoj tekstilnih i odjevnih proizvoda. Tehnologije i procesi proizvodnje. Informacioni sistemi. Inteligentni proizvodni procesi. Kontrola kvaliteta i ISO norme. Antropometrija i sistemi odjevnih veličina. Trendovi razvoja.


Pravni i ekonomski okvir postizanja evropskih standarada. Predočiti pravne i ekonomske prepreke, predložiti konkretne prijedloge, mjere i optimalna rješenja postizanja evropskih standarda u oblasti proizvodnih sistema, poslovne klime i konkurentnosti, te tržišta rada. Reforme u pravnom i ekonomskom sistemu BiH uslov su približavanja evropskim integrativnim tokovima.


Materijali, oblikovanje i razvoj tekstilnih i odjevnih proizvoda. Tehnologije i procesi proizvodnje. Informacioni sistemi. Inteligentni proizvodni procesi. Kontrola kvaliteta i ISO norme. Antropometrija i sistemi odjevnih veličina. Trendovi razvoja.